• Prima   |  Evenimente naţionale   |  Anunțuri  |  Lansarea concursului de selectare a unui Laborator de încercări a calității biocombustibilului solid in Republica Moldova

  Lansarea concursului de selectare a unui Laborator de încercări a calității biocombustibilului solid in Republica Moldova

    Print
   11.05.2015     Energie şi Biomasă   

  Agenția pentru Eficiență Energetică în cooperare cu Proiectul Energie și Biomasă în Moldova 2, finanțat de către Uniunea Europeană, anunță CONCURSUL pentru selectarea unui Laborator de încercări a calității biocombustibilului solid din biomasa in Republica Moldova.

  Scopul acestui concurs este identificarea celei mai potrivite instituții din Republica Moldova pentru preluarea sarcinilor unui laborator de încercări a biocombustibilului solid (Centru de asigurare a calităţii) care să asigure realizarea prevederilor Hotărârii Guvernului Nr.1070 din 27 decembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentuliucu privire la biocombustibilul solid . Aceasta activitate este organizată în strânsă cooperare cu Ministerului Economiei, Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi altor instituții relevante in acest domeniu.

  Capacitatea laboratorului selectat va fi consolidată prin intermediul instruirilor tehnice a personalului şi cu echipament de laborator necesar pentru testarea calităţii combustibilului produs din biomasa solidă .

  Pentru participare la concurs, instituțiile relevante ce vor manifesta interes de participare trebuie să întrunească următoarele condiții:

  • Să facă parte, să fie subordonate sau să fie înfiinţate de autorităţi sau instituţii publice ale Republicii Moldova;
  • Să nu se afle în proces de insolvabilitate, de lichidare sau să nu fie în proces de dezetatizare, precum şi să nu fie în proces de litigiu patrimonial nestins sau nu să fie depus în gaj;
  • Să aibă implementat un sistem de management conform SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 cu prezentarea dovezilor (Certificat de acreditare, solicitare pentru acreditare sau Manualul calității, însoțit de un raport de audit și analiza efectuată de management);
  • Să aplice metode de încercări, inclusiv eşantionare, conform standardelor europene pentru domeniul său actual de încercări (se anexează Lista standardelor utilizate pentru încercări);
  • Să dispună în măsură maximum posibilă de echipamente pentru a desfăşura încercări ale biocombustibililor solizi conform cerinţelor standardelor europene (Lista echipamentelor cu dovezi de trasabilitate pentru parametrii enumerați în anexa nr. 1 la prezenţii termeni de referinţă);
  • Să deţină personal competent pentru efectuarea încercărilor biocombustibililor solizi şi să se angajeze să instruiască personalul conform metodelor de încercări, urmând a utiliza echipamentul ce va fi procurat; (se anexează Lista personalului pentru acoperirea domeniului declarat);
  • Să deţină spaţii proprii sau închiriate şi condiţii necesare funcţionării echipamentului de încercări ce urmează a fi procurat; (se anexează documentele de posesie sau chirie a spațiilor);
  • Să activeze în domeniul încercărilor produselor nealimentare sau chimice; activitatea în domeniul combustibililor ar fi un avantaj considerabil;
  • Sa presteze servicii de încercări pe o durata de cel puțin 1 an.

  Un certificat de acreditare emis de organismul naţional de acreditare conform standardului de referinţă ISO/CEI 17025 se consideră o dovadă suficientă pentru a demonstra satisfacerea cerinţelor din pct.3-7.

  Termenul limită de depunere a dosarului pentru participarea la concurs este de 1 iunie 2015 , orele 1400. Pentru a participa la concurs instituțiile interesate trebuie să prezinte următoarele acte (modelele actelor din dosarul de aplicare vor fi distribuite la cerere sau obținute de pe site-ul Agenției pentru Eficiență Energetică (www.aee.md) și pe cel al Proiectului Energie și Biomasă (www.biomasa.md):

  • Cererea de aplicare (Forma 1A)
  • Formular de aplicare (Forma 1B)
  • Copia certificatului de înregistrare
  • Un plan de activitate din care să reiasă un angajament de obţinerea acreditării şi asigurarea continuităţii activităţii de încercări a biocombustibililor solizi.
  • Alte materiale care vin să justifice/confirme corespunderea criteriilor listate la acest punct.

  Pe toate copiile actelor se va aplica ştampila şi semnătura conducătorului solicitantului de participare în Concurs.

  Preliminar, Agenția pentru Eficiență Energetică în Moldova și Proiectul Energie și Biomasă va organiza o sesiune de informare prin "Întrebări și răspunsuri", pentru a clarifica dificultățile ce pot apărea pe parcursul depunerii dosarelor. Sesiunea de informare va avea loc pe 25 mai 2015, la sediul Proiectului Energie și Biomasă, str. Sfatul Țării 29, et. 3, of. 304, la orele 14.00.

  Dosarele de participare se vor depune la sediul Agenției pentru Eficiență Energetică, str. A.Russo 1, et. 10, oficiul 1009. Responsabil - Iurie Racu.

  Informații suplimentare pot fi solicitate la tel: 022 499-444 ext.8, Agenția pentru Eficiența Energetică; sau tel: 022 839980, 069226595, Proiectul Energie si Biomasa în Moldova.

  Proiectul Energie și Biomasă în Moldova 2 este un proiect de 3 ani, implementat în 2015-2017. Bugetul total al proiectului este de 9,41 milioane Euro, acordați de Uniunea Europeană și implementat de către PNUD Moldova.

  Faza a doua a proiectului urmăreşte, ca și scop principal, să susţină în continuare dezvoltarea pieţei locale de biomasă şi industria emergentă şi să extindă activităţile legate de îmbunătăţirea confortului termic în clădirile publice, prin utilizarea biomasei uşor disponibile din deşeurile agricole. Proiectul va conduce la consolidarea industriei şi pieţei emergente de biomasă, inclusiv prin sporirea ofertei şi utilizarea unor mecanisme sigure de asigurare a calităţii combustibilului din biomasă.